Contravenții și sancțiuni

Art. 102. – Referințe în jurisprudență (1)

(1) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie, potrivit legii penale, infracțiuni:

 1. a)neconvocarea adunării generale, conform prevederilor prezentului act normativ;
 2. b)necomunicarea de către proprietar a modificării suprafeței utile către asociația de proprietari și administrația financiară locală;
 3. c)neluarea de către asociația de proprietari, de președinte sau de către comitetul executiv al asociației de proprietari a tuturor măsurilor necesare pentru repararea, reabilitarea și menținerea în stare de siguranță și funcționare a condominiului și a instalațiilor comune aferente pe toată durata existenței acestora, conform prevederilor legale în vigoare;
 4. d)nerespectarea de către proprietari a prevederilor art. 31  (1);
 5. e)nerespectarea statutului, a acordului de asociere, precum și neîndeplinirea sau depășirea atribuțiilor de către președinte, membrii comitetului executiv, cenzor/comisia de cenzori sau de către administrator;

Referințe în jurisprudență (2)

 1. f)punerea în pericol de către proprietari a integrității structurale a condominiului sau a altor proprietăți individuale, precum și a bunei funcționări a instalațiilor aferente acestora;
 2. g)schimbarea de către proprietar a destinației locuinței sau spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință fără autorizațiile și aprobările legale;
 3. h)neexecutarea de către proprietar a lucrărilor de întreținere, reparații sau de înlocuire a elementelor de construcții aflate în proprietatea sa individuală, dacă aceasta este de natură să aducă prejudicii celorlalți proprietari. Fac excepție cazurile în care au fost îndeplinite prevederile art. 30  (5);
 4. i)modificarea aspectului proprietății comune de către proprietari, precum și a elementelor constructive ale condominiului fără respectarea prevederilor prezentei legi;

Referințe în jurisprudență (1)

 1. j)neluarea măsurilor în scopul constituirii fondului de reparații sau a fondului de rulment;
 2. k)neîncheierea de către administrator a asigurării pentru răspunderea civilă profesională a administratorului;
 3. l)utilizarea cu altă destinație a fondului de rulment sau a fondului de reparații, altfel decât este prevăzut la  71și 72;
 4. m)utilizarea și gestionarea veniturilor asociației de proprietari, altfel decât este prevăzut la  20, 70și 74;
 5. n)neaplicarea sau nerespectarea prevederilor  95-97și ale art. 99 din prezenta lege de către furnizorii serviciilor de utilități publice;

Referințe în jurisprudență (2)

 1. o)neaplicarea sau nerespectarea prevederilor prezentei legi de către proprietarii ansamblurilor rezidențiale, conform prevederilor  14;
 2. p)nefurnizarea sau refuzul proprietarilor/dezvoltatorilor ansamblurilor rezidențiale de a furniza/presta serviciile de utilități publice prin intermediul rețelelor aflate în proprietatea acestora către locuințele sau spațiile cu altă destinație din respectivele ansambluri rezidențiale;
 3. q)desfășurarea de către persoane fizice sau juridice a activității de administrare a condominiilor fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la  64;
 4. r)nerespectarea prevederilor art. 55 alin. (1)  s);
 5. s)nerespectarea prevederilor art. 104  (1).

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează:

Referințe în jurisprudență (1)

 1. a)faptele prevăzute la alin. (1)  d), f)și k), cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei;
 2. b)faptele prevăzute la alin. (1)  a), b), c), r)și s), cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei;
 3. c)faptele prevăzute la alin. (1)  e)și j), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei;
 4. d)faptele prevăzute la alin. (1)  g), h), i), m), p)și q), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
 5. e)faptele prevăzute la alin. (1)  l), n), și o), cu amendă de la 4.000 lei la 9.000 lei.

(3) Sancțiunile pentru contravențiile prevăzute la alin. (1) se aplică persoanelor fizice sau juridice vinovate.

(4) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1), făcută la sesizarea oricărei persoane interesate sau din oficiu, precum și aplicarea sancțiunilor corespunzătoare se fac după cum urmează:

Referințe în jurisprudență (1)

 1. a)de către Inspectoratul de Stat în Construcții în cazul faptelor prevăzute la alin. (1)  f), g)și h);
 2. b)de către primari sau de împuterniciții acestora sau de către Poliția Locală în cazul faptelor prevăzute la alin. (1)  a)-e), i) -m) și o) -s);
 3. c)de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice sau, după caz, de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în cazul faptelor prevăzute la alin. (1)  n).

(5) În cazul în care contravenientul se află la prima încălcare a obligației legale, organul constatator poate să aplice sancțiunea avertismentului, conform prevederilor legale în vigoare, numai în cazul faptelor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), j) sau s).

Art. 103. –

Prevederile referitoare la contravenții din prezenta lege se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.